Voorjaarsronde SDE+ 2019 gepubliceerd!

De voorjaarsronde van de SDE+ is opgedeeld in 3 fasen. De periode van de openstelling voorjaarsronde 2019 is van 12 maart tot met 4 april 2019. Het budget voor deze openstellingsronde is € 5 miljard.
Bent u van plan om hernieuwbare energie te produceren? Dan kunt u tijdens deze openstellingsronde van de SDE+ uw aanvraag indienen.

Wat houdt de SDE+ in?

Najaarsronde SDE+: De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) stimuleert de productie van hernieuwbare energie uit biomassa, geothermie, water, wind (land, meer een primaire waterkering) en zon. De SDE+ is een exploitatiesubsidie. Dat wil zeggen dat u als producent van duurzame energie subsidie ontvangt op basis van de opgewekte energie.

Deze subsidie vergoedt het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de marktwaarde van de geleverde energie. De subsidie wordt toegekend over een periode van 8, 12 of 15 jaar. Hoeveel jaar u subsidie krijgt is afhankelijk van de technologie die u gebruikt. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de toegepaste technologie en de hoeveelheid duurzame energie die u produceert.

In welke fase vraagt u subsidie aan?

Iedere openingsronde heeft drie fases met elk een maximum fasebedrag. Per openstellingsronde is er één budget voor alle categorieën samen. Het is belangrijk om erachter te komen in welke fase u uw aanvraag het beste kunt indienen en welke voorwaarden er zijn gesteld bij de verschillende categorieën. Vechtsaam kan uw SDE+ aanvraag verzorgen en ondersteuning bieden bij een goed onderbouwd project, haalbaarheidsstudie en opdrachtverstrekkingen.

Uw aanvraag is gedaan, en dan? 

  1. U ontvangt een beschikking

Als uw aanvraag positief is beoordeeld ontvangt u een beschikking. De subsidie die RVO.nl u toekent in de beschikking, is een maximumbedrag over de gehele looptijd van de subsidie. Hierbij gaat RVO.nl uit van de basisenergieprijs. De basisenergieprijs is de ondergrens voor het correctiebedrag. De uiteindelijke hoogte van de subsidie berekenen we per jaar op basis van de hoeveelheid geproduceerde energie en de hoogte van het correctiebedrag.

  1. Realisatie project

Realiseer het project en neem de productie-installatie in gebruik binnen de wettelijk vastgestelde termijnen. De termijnen voor realisatie en ingebruikname staan in uw beschikking.

  1. Aanmelden installatie bij CertiQ of Vertogas

Na de realisatie van uw project moet de installatie worden aangemeld bij een certificerende instantie zoals CertiQ (voor hernieuwbare elektriciteit en warmte) of VertoGas (voor hernieuwbaar gas). De netbeheerder of in geval van warmte het meetbedrijf moet u vervolgens vaststellen als producent van duurzame energie.

  1. U ontvangt de SDE+ subsidie

De aanvraag van het voorschot is op basis van verwachte productie. Hiervan ontvangt u 80% als voorschot in maandelijkse termijnen. Elk jaar stellen wij het voorschotbedrag vast. Uitbetaling van de subsidievoorschotten vindt plaats als uw installatie definitief is ingeschreven bij CertiQ/Vertogas. Achteraf wordt er jaarlijks een correctie toegepast aan de hand van het definitieve correctiebedrag en de productiegegevens.

  1. RVO stelt uw subsidie vast

Na afloop van uw subsidieperiode (na 5, 8, 12 of 15 jaar) moet er een vaststellingsverzoek ingediend worden. Aan de hand daarvan stelt RVO uw subsidie definitief vast. Te weinig ontvangen subsidie wordt nabetaald. Te veel ontvangen subsidie wordt teruggevorderd.

Ondersteuning Vechtsaam

Vechtsaam kan uw SDE+ aanvraag verzorgen en ondersteuning bieden door onder andere uw installatie aan te melden bij de certificerende instanties. Of tijdens de Najaarsronde SDE+ bij het vaststellingsverzoek in te dienen van uw subsidie. Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact met ons op!